Plaatselijk Belang

Notulen ledenvergadering PBO                                                                                                            Woensdag 19 februari 2020 in het Dorpshuis de Slinger

Opening                                                                                                                                                               Wim heet iedereen welkom, in het bijzonder de heren Kor van der Velde en Marcel Scheringa van de gemeente. Daarnaast ook de heren Bas Broekhuizen en Caspar van Loo als aspirant bestuursleden. Als men iets te vragen heeft, steek dan de vinger even op, dan krijg je de microfoon.

Notulen ledenvergadering 2019                                                                                              We hebben de notulen op de website gezet en hier en daar liggen ze geprint op de tafels. Wie heeft er vragen over pagina 1? Geen, pagina 2? Geen, pagina 3?                                           Argina: vraag over de website. Antwoord: dit punt komt nog verder in de vergadering aan de orde

Ingekomen stukken                                                                                                                      * Verkeersbestemming in beheers verordening Buitengebied. Dit is een stuk vanuit 2013 waarin al bekend is gemaakt dat het fietspad 1,50 meter moet zijn.                                              *  De visie Perspectief Bestemming WW (hier horen we verder in de vergadering meer over)                                                                                                                                                            * Aanmelding nieuw lid                                                                                                                          * 75 jaar Bevrijding (dit is een vraag vanuit de gemeente of er iets georganiseerd wordt in O’zijl                                                                                                                                                            * Verslag  2de overleg Fietspad (hier komt tijdens de vergadering ook nog meer over)            * Quickscan Ossenzijl    Aanleiding en voorstel opdracht                                                                * Intentieverklaring (over de intentie van deelnemers in het breed overleg)                              Argina: PBO zou ook mee moeten draaien en mee tekenen in de intentieverklaring. Wim antwoordt: Daar hebben we ook wel ons best voor gedaan, maar zo ver wil men niet gaan. We draaien nu wel heel close mee.                                                                                                                                                                 * Projectplan Noord poort                                                                                                                          * Uitnodiging van de gemeente aan de bewoners voor de info avond van 3 maart

Financieel verslag en kascommissie                                                                                          Marianne neemt de financiële stukken met ons door. De stukken zijn goedgekeurd door de kascommissie en hebben Marianne daarmee gedechargeerd. Marianne ligt één en ander toe.  Zie bijlage                                                                                                                                  Argina: er zou ook koppengeld naar de AED gaan.  Wim reageert: Klopt, we kijken per jaar of het nodig is.

Kascommissie: Henk de Boer en ??? (we wisten niet meer wie dat was). Martin Strampel heeft deze plek opgevuld. Martin gaat nog een jaar en wie komt daar bij? Renze van de Dikkenberg meldt zich tijdens de vergadering aan.

Verkiezing: Bas Broekhuizen en Caspar van Loo. Ze stellen zich even voor aan de aanwezigen.  Beide heren krijgen applaus van de aanwezigen en krijgen alle handen omhoog. Zij treden dus aan in het bestuur van Plaatselijk Belang.

Presentatie Willem van Rooijen                                                                                              Wim geeft het woord aan Willem van Rooijen.

Willem: wie van u is onder de 30? Eén persoon. Dat is een probleem, dat is veel te weinig.  Dromen. Je moet kunnen dromen, dan krijg je visie. Er komen te weinig ideeën vanuit het dorp, terwijl er zo veel plannen liggen voor het dorp. Willem heeft om de tafel gezeten met architecten en heeft een opzet gemaakt van hoe het zou kunnen. Parkeren op begaande grond en boven huizen. Maar….kan niet, mag niet, is te duur. Mensen zouden moeten nadenken over hoe het aantrekkelijker kan in Ossenzijl. We moeten antwoord hebben en plannen t.o. de plannen die op ons aan komen. Als wij niet zeggen wat we willen, dan krijg je over je heen wat je misschien niet wilt. Regelmatig met elkaar overleggen hoe zou het ook kunnen. Willem krijgt applaus van de aanwezigen.

Goed initiatief. De presentatie sluit af met het lied: Droomland en enige aanwezigen durven mee te zingen.

Pauze

Dorpsvisie en enquête                                                                                                                       Wim: De plannen rond Ossenzijl waren aanleiding om de ledenvergadering wat eerder te houden. Wij zijn in het Breed Overleg met de gemeente, Staatsbosbeheer en de Kluft een meedenkende partner geworden op zekere hoogte. Als ze over de centen praten, zijn wij er niet bij. Hoe worden wij speler in dit hele gebeuren? Door voor het hele gebied, het hele dorp, de hele leefbaarheid, toerisme en recreatie een dorpsvisie te maken. Moet in gepast worden in een omgevingsvisie, volgens de  omgevingswet. Moet meegewogen worden in de plannen van de gemeente. We pakken dit zeer serieus aan. De dorpsvisie moet gedragen worden door het hele dorp. Wat willen wij als dorp en dat willen wij als PB organiseren n.a.v. een enquête. We hebben een werkgroep nodig voor deze enquête en dorpsvisie. Voor de zomer moet deze visie klaar zijn (concept). We moeten heel snel positie kiezen. Wie in de werkgroep wil, meld je aan. De enquête willen we online doen, maar men kan ook naar een ochtend van “Sociaal werk de kop” om met deze mensen de enquête in te vullen. In april willen we de opzet van enquête klaar hebben. Laten we Willem zijn advies volgen: dromen en waarmaken.

Willem: is er een minimum leeftijd? Geen minimum leeftijd voor de werkgroep.                    Argina: hoe krijgen we zo’n werkgroep?                                                                                              Willem: gewoon een datum stellen en dan kan ieder er zijn die in deze werkgroep wil!          Mensen melden zich spontaan aan. Later op de avond zullen we hun namen noteren.

Website                                                                                                                                              Ina neemt de leiding van de werkgroep website over van Wim en er worden al namen genoemd van mensen die mogelijk ook in de werkgroep willen: Michel Vaartjes / Andre Jukkers  GBKooijstraat 14 / Caspar / Ina                                                                                                                                                                       * Koppeling met FB?

Koppengeld                                                                                                                                            Er is € 4000,00. Zijn er suggesties?                                                                                                     Bloembakken                                                                                                                                             Opfrissen dorp

75 jaar bevrijding:                                                                                                                        Argina: eterij/kinderen/jeugd/bingo                                                                                                  Gert v.d. Veen: wil wel een verhaal vertellen over een gebeurtenis in Kuinre/Ossenzijl: Harry Penning     Angel: Verhaal over het onderduiken in de Weerribben                                  Doet de toneelvereniging ook iets? Tiny: we hebben het er niet over gehad, maar we zullen het alsnog doen                                                                                                                                          Wim: er is geld voor                                                                                                                                 Werkgroep: Tiny, Ina, G.v.d. Veen, Willem van Rooijen

Fietspad                                                                                                                                                    We hebben een overleg groep met Kalenberg en zijn een aantal keren bij elkaar geweest. Het probleem is stikstof en de breedte van het pad.                                                                           Marianne: er is onderzoek gedaan, boringen en vastgesteld geen noemenswaardige vervuiling.   De brief uit 2013 zal ook meegenomen worden in verdere overleggen. Wat krijg je als het 2,50 meter breed wordt? Grote problemen. Het is te hopen dat de gemeente deze brief ook nog heeft. Er zou nog een gesprek moeten komen met Staatsbosbeheer over mogelijk 2.50 m, maar dat zou nu uit de weg zijn. De financiën komen in 2024 beschikbaar. Dat is laat als je het fietspad en tegelijk de verlichting wil aanpakken. De werkgroep kan nu weer door. De aard van het pad staat ter discussie: fietspad of voetpad. Het zou voetpad kunnen worden waar fietsers mogen komen. Juridisch sta je dan sterker als er iets gebeurt. Mensen moeten er ook langs kunnen met een karretje met boodschappen.  Argina: er moet ook rekening gehouden worden met hulpdiensten, grasmaaiers enz.    Marianne: je moet ook meenemen dat men ook ouder wordt.                    Wethouder Marcel Scheringa licht nog even één en ander toe over het fietspad. Er is nu geld voor. Het ligt voor de hand dat het 1.50 m breed wordt. De verlichting moet ook meegenomen worden. Voetpad/fietspad is dhr. Scheringa nog even onduidelijk.                    Greetje: verlichting gelijk meenemen met nieuwe fietspad

Glasvezel                                                                                                                                                 Er is nog onduidelijkheid over de prijzen en Marianne ligt dit toe. Er zijn wel contracten door particulieren getekend, maar er zijn geen contracten ontvangen.  Men kan van de contracten af. Hoe staat de gemeente tegenover de misleiding van Rendo? Is een vraag uit de zaal. Marcel Scheringa vindt de gang van zaken ook zeer teleurstellend. Hij spreekt de glasvezeldirecteur er op aan. Er is nog steeds geen glasvezel. Het is belangrijk dat het er nu komt. Over de tarieven kan hij niets zeggen.                                                                                      Zaal: kunnen ze een boete krijgen? Nee.                                                                                            De mensen van Rendo zijn uitgenodigd bij de gemeente aan tafel.                                              Rob: er wordt veel gezegd over 4G e.d. Vestig je niet te veel op 5G waarvoor veel meer zendmasten nodig zijn voor een goede ontvangst

 

Noordpoort: status en standpunt                                                                                                We zijn nu partij. We praten mee. Met adviesbureau ZKA hebben we gekeken naar diverse plaatsen voor een spot (toeristisch overstappunt). Vergadering gehad over o.a. verbindingszone Weerribben en Rottige Meenthe. Alles grijpt in elkaar. Als er een rondweg moet komen, moeten we heel snel zijn, want de plannen voor de verbindingszone wordt voor de zomer gepresenteerd. Wij zien graag een rondweg met een aquaduct. Wij zijn niet tegen de plannen van SBB en Oeds. ZKA is op uitnodiging van Projectgroep en gemeente. Op de info avond op 3 maart  zal er interactief overleg zijn over de plannen. Argina: hoe hard is het al dat die spotplaatsen er komen.                                                              Bas: Er is al een redelijk aanbod aan parkeerplaatsen. Het zit in het hele plaatje van het complete plan rond WW. Het is een onderdeel van het hele plan. Dit komt 3 maart aan de orde.                                                                                                                                                          Vraag uit de zaal: komen er een hotel EN huisjes (volgens Oeds zeggen)                                    Wim: het wordt een hotel OF huisjes.                                                                                                  Sibrand: hij wil een hotel met 40 kamers en huisjes er bij.                                                            Wim: Oeds zal er 3 maart ook zijn, dus dan kunnen we het hem alsnog vragen voor alle duidelijkheid, want die moet er komen.

Er liggen al lang plannen voor de rondweg bij de gemeente. De provincie zegt:  wij moeten 58 hectare natuur realiseren.                                                                                                              Wij zitten nu in een situatie dat we parallel zitten aan de huidige plannen. De plannen voor de verbindingszone moeten rekening houden met plannen die er al lang zijn (rondweg) Als er mensen zijn die wat dan ook iets weten over oude deals, dan horen wij dat graag.

Informatie avonden  Voorstel van het bestuur is om informatie avonden te houden en dan denken we aan 4 x per jaar. Bijvoorbeeld over Vermillion het bedrijf dat wil onderzoeken of er gas en aardwarmte is te winnen in het dorp.  Wij hebben overigens nog niemand te pakken kunnen krijgen.

Werkgroepen:                                                                                                                                 *Woningbouw                                                                                                                                           *Website: Ina, Caspar, Griethea en nog iemand van “de Bult”, Albert Elting                             *Verkeer en Veiligheid                                                                                                                             * Toerisme en recreatie (nieuw)                                                                                                             *Dorpsvisie en enquête (nieuw) Angel Meijnen-Geraerdts, Maarten Punt, Willem van Rooijen en Rojan Mijmeijer.  Gerogina Borsboom-Kremer (bij mensen aan huis                    Diverse mensen melden zich aan voor een werkgroep en Marianne zal het na de vergadering inventariseren.

Wim: we hebben contact gehad over de oude rietopslag. We hebben een deal, we wachten niet meer en zetten druk. Wat is de stand van zaken.                                                                      Kor: plan en wens op een overstap plaats en onderhoud.  We hebben te maken met de PAS, we willen wel voor de zomer aan de slag met de beschoeiing. Overstap = parkeerplaatsen. Ingeborg: wordt er ook rekening gehouden met elektrische palen?              Wieger: vrachtauto’s die bij mij moeten zijn, moeten achteruit terug naar de Hoofdstraat Wie is er verantwoordelijk als er iets gebeurt?                                                                                  Kor van der Velde: daar willen we ook rekening mee houden.                                                    Willem: houtsnippers / milieuvriendelijk.                                                                                          Marjo: het is tegenstrijdig dat er wel huizen komen, maar er kan geen parkeerplaats komen, hoe kan dat m.b.t. de stikstofwet? We krijgen er wel antwoord op, maar het gaat er bij eigenlijk niemand in. Dit blijft zeer onduidelijk

WVTTK / Rondvraag

Maarten: De spinnenkopmolen is de parel van ons Weerribben. Nu staat de molen er maar met drie wieken, al veel te lang.  SBB zeggen: er is geen geld. De gemeente heeft hier wel geld voor en het lijkt nergens op dat de molen er nog steeds zo bij staat.

Argina: Jeugd PBO weer betrekken bij bijv de nieuwe plannen, dorpsvisie

Gert bedankt de voorzitter voor het leiden van de vergadering. Hij Is blij dat er planten bakken komen en Is blij dat er nu het woord “aquaduct” genoemd is.

Ingeborg: mooie nieuwbrief.

Sluiting Wim sluit de vergadering, we zijn blij met zo’n goede opkomst, maar er speelt ook zeker wel het één en ander en hij wijst nog even op de informatie avond van 3 maart a.s.