Plaatselijk Belang

Ledenvergadering Plaatselijk Belang Ossenzijl

Maandag 8 april 2019 in Dorpshuis de Slinger

We krijgen eerst een kopje koffie met een lekkere koek er bij. We wachten nog een kwartiertje totdat het Ossenzijlkwartiertje voorbij is. Het wachten is ook nog even op Argina.

  1. Opening                                                                                                                                  Jacob heet iedereen welkom.
  1. Ingekomen stukken                                                                                                  Aanmeerbesluit gemeente: Marianne doet verslag: Per 1 april zijn ligplaatsen aan de Kalenbergergracht en Ossenzijlersloot veranderd. Voor alle huizen geen aanlegmogelijkheid voor recreanten, maar wel de stukken van Staatsbosbeheer. Borden worden aangepast. Waarschijnlijk nog niet doorgegeven bij ANWB. Dit zal Marianne nog nakijken. Ligplaatsen 2 x 24 uur. Bij eigen grond, als de kavel het toelaat een boot van 2 x 8 mtr. Provincie zal dit ook nog op hun website laten zien. De borden die er nu staan, zijn niet meer nodig en zullen vervangen worden. Recreant alleen op aangegeven plaatsen, ten noorden van het Perceel van Willen en de Ossenzijlersloot.

Probleem is de brug (die er niet is) een grote zorg, want de recreanten kunnen niet in het dorp komen, tenzij ze omlopen. We willen nog pleiten voor een brug bij de gele stip.

Boukje: Bij de nieuwbouw komt horeca en een supermarkt.

Vreemd dat PB hiervan niet op de hoogte is. Temeer reden voor het bruggetje. Kaart aanlegplaatsen ligt er inzage bij Marianne.

Wat verstaan ze onder horeca, is ook een vraag die ons bezig moet houden. Roompot zal hier toch ook meer over weten? Die zullen hun eisen hebben gesteld. Waarschijnlijk zal DE brug er niet komen, maar wel een pad rondom het park.

Siebrand de Boer: aan het begin van de Schoolstraat staan drie containers, waar de recreanten hun afval in gooien. Als DE brug er niet komt, kunnen de containers ook wel weg. De containers kunnen ook naar het nieuwe plan.

Oude rietopslag: Wim doet verslag: parkeerplaatsen voorstel Gemeente. Als onderhoud wordt er verharding aangebracht, september. Verder gaat er niets komen, zoals carpoort of schuurtjes. Geen geoormerkte plaatsen voor de bewoners. Het gaat om 54 plaatsen. Er komt wel een fietsenstalling waar nu enkele autoplaatsen zijn aan de Pijlmansvaart plus een plek voor ambulance en andere hulpdiensten.

Parkeerplaats: in het midden een pad en aan twee kanten kun je dan parkeren.

  1. Financieel verslag.                                                                                                        Uitleg door Wim (zie verslag)                                                                                                                                  Volledige (alle leden) automatische incasso zou mooi zijn                                              Koppengeld:                                                                                                                                               * ringleiding rond het feestterrein                                                                                                 * nieuw hokje voor Geitenfok/PB / of bestaand hokje een paar roosters er in                     * bankjes om de vijver                                                                                                                       * verlichting pannakooi (Jan Jetten is hier mee bezig)                                                                                                        Men heeft contact met Kor v.d. Velde                                                 * Kalenders en Vlaggen zijn een idee van PB zelf om het AED gebeuren te steunen

Kaskommissie: Henk doet verslag. Henk wil evt. nog wel een jaar als er niemand ander is.

  1. Verkiezing:                                                                                                                          Een stevig bestuur zou bestaan uit  6 of 7 personen. Er is veel contact met de gemeente, maar hoe de gemeente werkt zullen we nog horen in de verslagen van de werkgroepen. Mooi dat Boukje in het bestuur zitting wil nemen.

Zijn er bezwaren dat Wim verder gaat? Geen bezwaren!

Zijn er bezwaren tegen Boukje?  Geen bezwaren!

Aftredend en niet herkiesbaar Jacob Plat en Argina Rotink   Jacob en Argina zullen de hamer er bij neerleggen als Voorzitter en Vice-voorzitter.

Jacob heeft het altijd met plezier gedaan en er is geen betere manier om het dorp te leren kennen als je er pas woont. Hij verdwijnt niet uit beeld. Er kan altijd een beroep om hem worden gedaan. Ze blijven lid, ook Monique.

Argina vond het zeer dinamisch en de manier om iets voor het dorp te kunnen doen. Ze blijft wel verbonden. Ze heeft het graag gedaan.

Meerdere dorpsgenoten hebben al eens in het bestuur gezeten, die ons geschikt lijken. Als je gericht zoekt. Plaatselijk belang is een verlengstuk tussen dorp en gemeente. Maarten Punter spreekt uit hoe belangrijk een sterk PB is. Samengaan met de Geitenfok was al eens een idee van Maarten, maar dit ligt waarschijnlijk tocht wat gevoelig. Men moet wel bereid zijn de nek uit te willen steken.

Een welkom aan Boukje in het bestuur door Jacob

Wim neemt nu het woord: bedankwoord naar Argina en Jacob. Jacob en Argina krijgen een bos met 10 rozen en een schaal met kaas, nootjes e.d.

  1. Pauze

Wim neemt de hamer over en we gaan door met één persoon minder. Twee vielen af, één kwam er bij, toen waren we met vier. Dat is ook een reden dat we nu met werkgroepen werken, ontstaan uit Top Ossenzijl. We moeten keuzes maken, wat moet de meeste aandacht hebben. We moeten een goede website hebben om ons goed zichtbaar te maken.

  1. Werkgroepen

Wonen  Jacob: 3 x bij elkaar geweest. Onderzoek naar sociale woningbouw. In gemeente Steenwijkerland zijn twee woningbouwverenigingen actief. Ze hebben huurhuizen in beheer. Er is een bepaalde uitruil gaande. Ossenzijl is niet benaderd. Oldemarkt, Willemsoord enz. wel en het gaat om 60 woningen. Terwijl er wel behoefte is in Ossenzijl. Poging gedaan (Marianne) om toch Ossenzijl hier bij te betrekken, maar dit is niet gelukt. Het was een voorgekauwd verhaal, maar wij moeten toch proberen hierin iets te doen. Benadering gedaan Wetland. Maarten is met bekenden naar een bespreking van Wetland geweest. Er kan geschoven worden in hoe veel en waar de huizen komen. Men is daarbij heel afhankelijk van de gemeente. Ze zijn een privaat ondernemer en dus wil men er mee verdienen. Wetland wil niet bouwen voor leegstand en dus liever niet in Ossenzijl, is hun verhaal. Er moet veel druk gezet worden vanuit Ossenzijl. Druk opbouwen vanuit eigen mensen. Anders gaat er echt niets gebeuren. Ze willen eigenlijk heel veel vastigheid. We zouden eigenlijk moeten toezeggen van: mijn dochter of….mijn zoon….die wil een huis in Ossenzijl. Ze willen zekerheid. Er zou een onderzoek moeten komen naar de behoeften. Men kan ook bellen met bijv. Kuinre, hoe hebben jullie het voor elkaar gekregen. Voor de zomer zou er helderheid moeten zijn, en anders is een onderzoek misschien niet nodig. Naar de gemeente moet je met resultaten van een onderzoek komen. Het moet aantrekkelijk zijn om in Ossenzijl te wonen/blijven wonen. School moet behouden worden, dat is wel heel belangrijk.

Het schoolbestuur gaat helemaal haar eigen gang. School weg is een doodsteek voor het dorp. Misschien een onderwijssteunpunt, vervolg cursussen in het Dorpshuis?

Website: daar is nog heel weinig aandacht aan besteed. Er is een site Kalenberg.nu en Ossenzijl.nu is vrij en Weerribben.nu en Wetering.nu. Wim heeft beslag gelegd op één en ander. Website moet er komen, dat is belangrijk voor het dorp. Voor de website is er geld vanuit de gemeente en evt. van het koppengeld. Betty heeft misschien iemand die websites kan maken. Misschien is het goed dat onze site dezelfde look krijgt als die van Kalenberg en dat ook die bouwer de site van ons kan maken. Er zit ook veel tijd in om zo’n site bij te houden.

Verkeer: is al veel over besproken: riet opslag, bruggetje gele stip, aanmeerplaatsen.

Brug zou tussen de middag weer dicht moeten, i.v.m. de schoolkinderen. Destijds is ie open gegaan/gebleven i.v.m. het zelfde probleem. Wat is wijsheid?

  1. Lelystad

Wim doet verslag over het hele “laagvlieggebeuren” rond Lelystad

Volgende maand besluit; gaan we het uitvoeren? Vakantieverkeer naar Lelystad. Verkeer mag je niet verplaatsen. Als Lelystad zelf kan groeien, maar eigen luchtvaartgroei, daar gaan we in de kamer een stokje voor steken. Mag Lelystad ook vrachtverkeer hebben/vliegen. Volgens luchtvaartbesluit niet. Liegen ze over (het ministerie) mag wel. Gaan ze hun standpunt hard houden? dan gaat het over. Luchtruim indeling: laagvliegroute over ons gebied. De verlenging kan alleen als er geen laagvliegroutes boven ons zijn.

Het is een verschuiven, want niemand heeft belang bij de laagvliegroutes, ook in andere gebieden niet.

  1. Rondvraag

Maarten: directeur Stichting Weerribben Wieden kwam ik tegen. Is PB bekend met hun plannen? Die zijn meer bezig met het verleggen van de drukte van recreanten van Giethoorn naar de Weerribben. Waterschap gaat over het uitgraven van sloten en gaten .

Wim bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inzet.

We zitten nog even gezellig na.